مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه درخشش(متوسطه دوره اول و دوم) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

       زلالی تو مانند آبی،  درخشش      

      تو زیباترین شعر نابی،  درخشش